KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ K BUDOUCÍ PODOBĚ PAMÁTNÍKU V LETECH

Dne 17. 1. 2020 bylo ukončeno 1. kolo soutěže. Přihlášeno je 41 návrhů. Porota se sejde v prvním únorovém týdnu.

veškeré informace o soutěži najdete na
http://www.novypamatniklety.cz

 


Přípravy k vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže na budoucí podobu Památníku v Letech

Muzeum romské kultury ve spolupráci s firmou ONplan ukončilo tříměsíční konzultační fázi přípravy mezinárodní dvoufázové krajinářsko-architektonické soutěže „Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“. Předmětem soutěže bude hledání optimální podoby památníku a okolní krajiny.

Do přípravy soutěže byla zapojena celá řada aktérů. Od dubna do června tohoto roku proběhlo pět setkání pracovní skupiny, v které byli zastoupeni kromě pracovníků Muzea romské kultury pozůstalí po obětech tábora a odborníci různých profesí. Úkolem pracovní skupiny bylo především vypracování podkladů pro zadání krajinářsko-architektonické soutěže.

S cílem zapojit do přípravy soutěže co nejširší spektrum aktérů, bylo ke konzultaci výstupů pracovní skupiny přizváno více než 100 zástupců pozůstalých po obětech tábora v Letech; zástupců Romských skupin, které se spolupodílely na vybudování památníku či odkupu vepřína; spolků a iniciativ, které se věnují romské problematice a problematice lidských práv; státních, či státem zřizovaných organizací; odborných a akademických institucí; dále partneři financování projektu a neromské osobnosti, otevřeně podporující romskou minoritu. Konzultace proběhly formou dvou konzultačních odpolední, která se konala v květnu a červnu v sídle ministerstva kultury v Nosticově paláci. Cílem těchto konzultací bylo představit přítomným současnou situaci památníku Lety, podrobnosti záměru vybudovat Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách a základní obrysy krajinářsko-architektonické soutěže. Při obou konzultačních odpoledních měli přítomní, po úvodních prezentacích, možnost individuálních konzultací se zástupci Muzea romské kultury a společnosti ONplan. Podněty vzešlé z konzultačních odpolední se týkaly mimo jiné požadavků na zaměření památníku na mladou generaci, na prezentování příběhů jednotlivců, či respektování kultury Romů
a Sintů. Diskutovalo se o nutnosti uvést v památníku jména obětí tábora, i o tom, že seznam obětí není kompletní. Přítomní se zajímali i o podrobnosti organizace soutěže, či detaily připravované demolice vepřína.

V souvislosti s přípravou zadání soutěže se uskutečnilo v květnu také setkání s obyvateli z Letů
a okolních obcí, které proběhlo ve společenském sále restaurace v Letech. Cílem setkání bylo přítomným představit současnost i představy o budoucnosti památníku, ale především zjistit hodnocení současného stavu území jeho obyvateli a zmapovat očekávání a případné obavy místních spojené s budoucností památníku. Místní obyvatelé nejvíce hovořili o okolní krajině, její malebnosti, klidu, zachovalých cestách, ale i místech v okolí spojených s historií tábora. S tímto je spojena
také obava, že soutěžní návrhy nebudou zdejší krajinu respektovat. Samozřejmě zaznělo i to, že odkup vepřína, finance na jeho demolici a následně i realizaci památníku násobně převyšují rozpočty místních obcí. Největším přínosem pro nás bylo otevření otázky možné budoucí spolupráce s obcí Lety, kde se nabízí možnost využít obecní společenský sál ke kulturním akcím spojených s působením Muzea romské kultury v tomto místě, akcím, které nebude vhodné pořádat přímo v místě památníku.

Paralelně probíhají individuální jednání s majiteli sousedních pozemků, zástupci okolních obcí, či některými orgány státní správy.

V současné době pracuje Muzeum romské kultury a externí odborníci na kulturu a historii Romů se společností ONplan velmi intenzivně na finalizaci soutěžních podmínek, zadání soutěže, přípravě doprovodné publikace a webové prezentaci. Podkladem pro tyto dokumenty jsou mimo jiné i výstupy pracovní skupiny, či podněty vzešlé z konzultačních odpolední a setkání s obyvateli okolních obcí. Zadání soutěže bude koordinováno s výstupy další etapy archeologického výzkumu, jehož cílem je v první řadě najít hroby obětí letského tábora.

Vyhlášení soutěže předpokládáme v září tohoto roku, podle předběžného harmonogramu bude první fáze soutěže uzavřena v prosinci 2019, následovat bude druhá fáze, která bude ukončena vyhlášením výsledků soutěže na jaře roku 2020.

Zahájení přípravy krajinářsko-architektonické soutěže

Muzeum romské kultury ve spolupráci s firmou ONplan zahájilo přípravu mezinárodní dvoukolové krajinářsko-architektonické soutěže „Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“. Předmětem soutěže bude hledání optimální podoby památníku a okolní krajiny.

„Až příliš často se setkáváme se zlehčováním historie tábora v Letech a Hodoníně u Kunštátu
i obecným popíráním holokaustu Romů a Sintů. Pokud dovolíme zapomenout, popřít tuto bolestnou etapu naší historie a nepoučíme se z ní, otevíráme tím možnost opakovat stejné chyby, opakovat stejné tragédie.“
řekla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Posláním památníku bude uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů z někdejšího protektorátu, zachování a připomenutí příběhu tábora v Letech. Památník však musí také vzdělávat a informovat o historii Romů a Sintů v Čechách ve 20. století, vysvětlovat kořeny nenávisti, diskriminace a podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití.

Pro úspěch soutěže a naplnění do ní vkládaných očekávání je nezbytné kvalitně zpracované zadání. Soutěžní týmy musí pochopit kontext, cíle a poslání památníku, ale i finanční, technická a provozní omezení. „Zpracování námětu památníku, podrobné definování jeho poslání a celkové zpracování zadání soutěže není lehkou záležitostí. Na budoucnosti památníku má zájem široké spektrum aktérů. Ti všichni budou informováni o přípravě soutěže, jejích základních parametrech a zapojeni do tvorby zadání.“ řekl Petr Návrat ze společnosti ONplan, která koordinuje přípravu soutěže a bude i jejím administrátorem.

Zadání je aktivně vytvářeno v pracovní skupině složené především z odborníků z Muzea romské kultury a zástupců pozůstalých. Členy této skupiny jsou dále odborníci na historii, romisté, architekti, muzejníci, galeristé a zástupce ministerstva kultury.

Jedním z mnoha podkladů, z kterých bude pracovní skupina zpracovávat zadání, budou také podněty místních obyvatel a hlavních aktérů projektu. Během května se uskuteční setkání s obyvateli obcí v okolí památníku v Letech. Na něm budou s místními obyvateli diskutovány současné hodnoty a problémy místa, jejich potřeby a očekávání, ale i případné obavy spojené s budoucností památníku. V květnu proběhne konzultační odpoledne, na které budou pozvaní aktéři projektu seznámeni se současným stavem území, plánovaným posláním památníku a záměrem na vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže. Přítomní budou mít možnost probrat se zástupci Muzea romské kultury a společnosti ONplan své dotazy k odprezentovaným informacím a vyjádřit svá očekávání spojená s budoucností památníku. Na konci června pak bude hlavním aktérům představen návrh zadání soutěže připravený pracovní skupinou.

Soutěž bude otevřená, mezinárodní, dvoukolová – v prvním kole předloží mezinárodní týmy koncept řešení památníku, následně odborná porota vybere návrhy, které postoupí do druhého kola. Ve druhém kole předloží vybraní soutěžící podrobnější řešení, z kterých porota vybere ty nejlepší návrhy. Vše bude probíhat v přísně anonymním režimu – porota se dozví jména autorů všech návrhů až po úplném ukončení soutěže. S autory vítězného návrhu, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude muzeum jednat o uzavření smlouvy na vypracování všech stupňů projektové dokumentace až po prováděcí projekt. Vyhlášení soutěže předpokládáme v září tohoto roku. Do konce roku bude uzavřeno 1. kolo soutěže, v dubnu příštího roku by mělo být uzavřeno druhé kolo a vyhlášeny výsledky soutěže.

TISKOVÉ ZPRÁVY

24. 1. 2020
VELKÝ ZÁJEM O MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ NA NOVÝ PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ V LETECH U PÍSKU PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ POŘADATELŮ 

tisková zpráva
press package 

14. 10. 2019 VYHLÁŠENÍ KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

15. 7. 2019 PŘÍPRAVY K VYHLÁŠENÍ KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA BUDOUCÍ PODOBU PAMÁTNÍKU V LETECH

14. 5. 2019 BYLA ZAHÁJENA PŘÍPRAVA KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA BUDOUCÍ PODOBU PAMÁTNÍKU V LETECH