KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ K BUDOUCÍ PODOBĚ PAMÁTNÍKU V LETECH

Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Soutěž zná svého vítěze

Praha, 9. 6. 2020
Muzeum romské kultury, s.p.o. vyhlašuje vítěze krajinářsko – architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.

Nejlépe byl hodnocen návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.

 

Druhým nejlépe hodnoceným byl návrh Jakuba Kopce – n-1,  Kláry Zahradníčkové a Tomáše Džadoně. Na návrhu spolupracovali Paly Paštika, Luboš Zbranek a Lynda Zein.

 

Třetí v pořadí se umístil ateliér Andrea Govi Architetto z Itálie, autoři návrhů jsou Karolina Chodura,  Joanna Rozbroj a Marta Tomasiak.

 

Porota hodnotila návrhy podle architektonické a umělecké kvality řešení, zohledňovala hledisko zasazení památníku do krajiny a také míru vyjádření námětu a zpracování tématu památníku. Klíčovým faktorem se stala míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů.

„Jsme velice rádi, že se podařilo vybrat návrh, na kterém se porota prakticky jednoznačně shodla,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová. „Nejlépe hodnocený projekt získal vysoké hodnocení díky citlivému přístupu k tématu samotnému ale i okolní krajině, do níž bude památník zasazen, a také s ohledem na splnění podmínky ekonomické přiměřenosti návrhu.

Předpokládané náklady na výstavbu památníku jsou dle odborného odhadu v první etapě realizace 31,5 mil CZK. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů EHP a Norska.

Další fází po ukončení krajinářsko-architektonické soutěže jsou jednání mezi Muzeem romské kultury a vybranými architekty, jejichž výsledkem bude smlouva o spolupráci a vznik projektové dokumentace k realizaci návrhu.

Výstavba památníku je vázána na provedenou demolici velkovýkrmny prasat, která byla státem vykoupena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. srpna 2017 č. 609. Příprava na vyhlášení výběrového řízení na demolici vepřína již začala, samotná demolice pak začne ve druhé polovině roku 2020.  Otevření nového památníku pro veřejnost je plánováno na rok 2023.

Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Podrobné informace o soutěži a soutěžní podklady jsou přístupné na webových stránkách soutěže: www.novypamatniklety.cz.


Mezinárodní soutěž na nový památník holokaustu v Letech má sedm finalistů, vítěz bude znám v květnu.

Brno, 20. 2. 2020

Po dvoudenním jednání vybrala porota 7 ze 41 posuzovaných návrhů, které postoupí dále do druhého kola. Porota měla velmi nelehký úkol, vybrat ty návrhy, které v největší míře respektovaly námět památníku, kulturu českých Romů a Sintů a zároveň přinesly nejlepší architektonické
a krajinářské řešení.

„Jednání poroty bylo velmi náročné. Řada z obdržených návrhů dosahovala dobré krajinářské
a architektonické úrovně. Přesto se během prvního dne jednání poroty, po pečlivém prostudování všech návrhů porotci shodli, které principy řešení nejlépe ztvárnily námět památníku a vhodně pracují s místem a krajinou.“ uvedl předseda poroty architekt Josef Pleskot.

Sedmičlenná porota sestává ze závislé části, ve které zasedli ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová, zástupce pozůstalých Čeněk Růžička a zástupce Ministerstva kultury ČR Martin Martínek. Členové nezávislé části poroty jsou odborníci různých profesí. Předsedou poroty je architekt Josef Pleskot, členy poroty jsou slovenská umělkyně Emílie Rigová, krajinář Vladimír Sitta a kurátor Moravské galerie v Brně Rostislav Koryčánek.

Mimo vlastní porotu s výběrem těch nejlepších návrhů pomáhali i nezávislí odborníci, především další zástupci pozůstalých pánové Rudolf Murka, Jan Hauer a Antonín Lagryn, dále historička Muzea romské kultury Anna Míšková, architekti Regina Loukotová a Igor Marko, vedoucí archeologického výzkumu tábora v Letech Pavel Vařeka a romistka Helena Sadílková.

„Návrhy byly odevzdávány a posuzovány anonymně. V současnosti informuje nezávislá osoba autory sedmi vybraných návrhů o jejich postupu do druhého kola. Spolu s touto informací obdrží vybrané soutěžní týmy i doporučení poroty k dopracování návrhů. I v druhém kole budou návrhy odevzdány
a posuzovány anonymně. Jméno vítěze soutěže tedy budeme znát až po ukončení jednání poroty ve druhém kole, tedy až v květnu tohoto roku“ objasnila Karolína Koupalová z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

„Porota každý návrh ohodnotila a sedmi postupujícím napsala doporučení, jak návrh do druhého kola rozpracovat. Soutěžící řeší složité území, které zahrnuje lokalitu připomenutí místa tzv. cikánského tábora, který zde byl zřízen během II. světové války, hřbitova obětí tábora, propojení těchto míst a zasazení celého památníku do okolní krajiny. Nyní jsme plni očekávání, jak se soutěžící vypořádají s doporučeními poroty.“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv.

Podrobné informace o soutěži a soutěžní podklady jsou přístupné na webových stránkách soutěže: www.novypamatniklety.cz.

 


Dne 17. 1. 2020 bylo ukončeno 1. kolo soutěže. Přihlášeno je 41 návrhů. Porota se sejde v prvním únorovém týdnu.

Děkujeme Národní galerii Praha za poskytnutí prostor pro zasedání poroty.

veškeré informace o soutěži najdete na
http://www.novypamatniklety.cz

 


Přípravy k vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže na budoucí podobu Památníku v Letech

Muzeum romské kultury ve spolupráci s firmou ONplan ukončilo tříměsíční konzultační fázi přípravy mezinárodní dvoufázové krajinářsko-architektonické soutěže „Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“. Předmětem soutěže bude hledání optimální podoby památníku a okolní krajiny.

Do přípravy soutěže byla zapojena celá řada aktérů. Od dubna do června tohoto roku proběhlo pět setkání pracovní skupiny, v které byli zastoupeni kromě pracovníků Muzea romské kultury pozůstalí po obětech tábora a odborníci různých profesí. Úkolem pracovní skupiny bylo především vypracování podkladů pro zadání krajinářsko-architektonické soutěže.

S cílem zapojit do přípravy soutěže co nejširší spektrum aktérů, bylo ke konzultaci výstupů pracovní skupiny přizváno více než 100 zástupců pozůstalých po obětech tábora v Letech; zástupců Romských skupin, které se spolupodílely na vybudování památníku či odkupu vepřína; spolků a iniciativ, které se věnují romské problematice a problematice lidských práv; státních, či státem zřizovaných organizací; odborných a akademických institucí; dále partneři financování projektu a neromské osobnosti, otevřeně podporující romskou minoritu. Konzultace proběhly formou dvou konzultačních odpolední, která se konala v květnu a červnu v sídle ministerstva kultury v Nosticově paláci. Cílem těchto konzultací bylo představit přítomným současnou situaci památníku Lety, podrobnosti záměru vybudovat Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách a základní obrysy krajinářsko-architektonické soutěže. Při obou konzultačních odpoledních měli přítomní, po úvodních prezentacích, možnost individuálních konzultací se zástupci Muzea romské kultury a společnosti ONplan. Podněty vzešlé z konzultačních odpolední se týkaly mimo jiné požadavků na zaměření památníku na mladou generaci, na prezentování příběhů jednotlivců, či respektování kultury Romů
a Sintů. Diskutovalo se o nutnosti uvést v památníku jména obětí tábora, i o tom, že seznam obětí není kompletní. Přítomní se zajímali i o podrobnosti organizace soutěže, či detaily připravované demolice vepřína.

V souvislosti s přípravou zadání soutěže se uskutečnilo v květnu také setkání s obyvateli z Letů
a okolních obcí, které proběhlo ve společenském sále restaurace v Letech. Cílem setkání bylo přítomným představit současnost i představy o budoucnosti památníku, ale především zjistit hodnocení současného stavu území jeho obyvateli a zmapovat očekávání a případné obavy místních spojené s budoucností památníku. Místní obyvatelé nejvíce hovořili o okolní krajině, její malebnosti, klidu, zachovalých cestách, ale i místech v okolí spojených s historií tábora. S tímto je spojena
také obava, že soutěžní návrhy nebudou zdejší krajinu respektovat. Samozřejmě zaznělo i to, že odkup vepřína, finance na jeho demolici a následně i realizaci památníku násobně převyšují rozpočty místních obcí. Největším přínosem pro nás bylo otevření otázky možné budoucí spolupráce s obcí Lety, kde se nabízí možnost využít obecní společenský sál ke kulturním akcím spojených s působením Muzea romské kultury v tomto místě, akcím, které nebude vhodné pořádat přímo v místě památníku.

Paralelně probíhají individuální jednání s majiteli sousedních pozemků, zástupci okolních obcí, či některými orgány státní správy.

V současné době pracuje Muzeum romské kultury a externí odborníci na kulturu a historii Romů se společností ONplan velmi intenzivně na finalizaci soutěžních podmínek, zadání soutěže, přípravě doprovodné publikace a webové prezentaci. Podkladem pro tyto dokumenty jsou mimo jiné i výstupy pracovní skupiny, či podněty vzešlé z konzultačních odpolední a setkání s obyvateli okolních obcí. Zadání soutěže bude koordinováno s výstupy další etapy archeologického výzkumu, jehož cílem je v první řadě najít hroby obětí letského tábora.

Vyhlášení soutěže předpokládáme v září tohoto roku, podle předběžného harmonogramu bude první fáze soutěže uzavřena v prosinci 2019, následovat bude druhá fáze, která bude ukončena vyhlášením výsledků soutěže na jaře roku 2020.

Zahájení přípravy krajinářsko-architektonické soutěže

Muzeum romské kultury ve spolupráci s firmou ONplan zahájilo přípravu mezinárodní dvoukolové krajinářsko-architektonické soutěže „Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“. Předmětem soutěže bude hledání optimální podoby památníku a okolní krajiny.

„Až příliš často se setkáváme se zlehčováním historie tábora v Letech a Hodoníně u Kunštátu
i obecným popíráním holokaustu Romů a Sintů. Pokud dovolíme zapomenout, popřít tuto bolestnou etapu naší historie a nepoučíme se z ní, otevíráme tím možnost opakovat stejné chyby, opakovat stejné tragédie.“
řekla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Posláním památníku bude uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů z někdejšího protektorátu, zachování a připomenutí příběhu tábora v Letech. Památník však musí také vzdělávat a informovat o historii Romů a Sintů v Čechách ve 20. století, vysvětlovat kořeny nenávisti, diskriminace a podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití.

Pro úspěch soutěže a naplnění do ní vkládaných očekávání je nezbytné kvalitně zpracované zadání. Soutěžní týmy musí pochopit kontext, cíle a poslání památníku, ale i finanční, technická a provozní omezení. „Zpracování námětu památníku, podrobné definování jeho poslání a celkové zpracování zadání soutěže není lehkou záležitostí. Na budoucnosti památníku má zájem široké spektrum aktérů. Ti všichni budou informováni o přípravě soutěže, jejích základních parametrech a zapojeni do tvorby zadání.“ řekl Petr Návrat ze společnosti ONplan, která koordinuje přípravu soutěže a bude i jejím administrátorem.

Zadání je aktivně vytvářeno v pracovní skupině složené především z odborníků z Muzea romské kultury a zástupců pozůstalých. Členy této skupiny jsou dále odborníci na historii, romisté, architekti, muzejníci, galeristé a zástupce ministerstva kultury.

Jedním z mnoha podkladů, z kterých bude pracovní skupina zpracovávat zadání, budou také podněty místních obyvatel a hlavních aktérů projektu. Během května se uskuteční setkání s obyvateli obcí v okolí památníku v Letech. Na něm budou s místními obyvateli diskutovány současné hodnoty a problémy místa, jejich potřeby a očekávání, ale i případné obavy spojené s budoucností památníku. V květnu proběhne konzultační odpoledne, na které budou pozvaní aktéři projektu seznámeni se současným stavem území, plánovaným posláním památníku a záměrem na vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže. Přítomní budou mít možnost probrat se zástupci Muzea romské kultury a společnosti ONplan své dotazy k odprezentovaným informacím a vyjádřit svá očekávání spojená s budoucností památníku. Na konci června pak bude hlavním aktérům představen návrh zadání soutěže připravený pracovní skupinou.

Soutěž bude otevřená, mezinárodní, dvoukolová – v prvním kole předloží mezinárodní týmy koncept řešení památníku, následně odborná porota vybere návrhy, které postoupí do druhého kola. Ve druhém kole předloží vybraní soutěžící podrobnější řešení, z kterých porota vybere ty nejlepší návrhy. Vše bude probíhat v přísně anonymním režimu – porota se dozví jména autorů všech návrhů až po úplném ukončení soutěže. S autory vítězného návrhu, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude muzeum jednat o uzavření smlouvy na vypracování všech stupňů projektové dokumentace až po prováděcí projekt. Vyhlášení soutěže předpokládáme v září tohoto roku. Do konce roku bude uzavřeno 1. kolo soutěže, v dubnu příštího roku by mělo být uzavřeno druhé kolo a vyhlášeny výsledky soutěže.

TISKOVÉ ZPRÁVY

24. 1. 2020
VELKÝ ZÁJEM O MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ NA NOVÝ PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ V LETECH U PÍSKU PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ POŘADATELŮ 

tisková zpráva
press package 

14. 10. 2019 VYHLÁŠENÍ KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

15. 7. 2019 PŘÍPRAVY K VYHLÁŠENÍ KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA BUDOUCÍ PODOBU PAMÁTNÍKU V LETECH

14. 5. 2019 BYLA ZAHÁJENA PŘÍPRAVA KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA BUDOUCÍ PODOBU PAMÁTNÍKU V LETECH